اطلاعیه

Log Book


طی هماهنگی به عمل آمده با مدیر کل دفتر گواهینامه های سازمان هواپیمائی کشوری جناب آقای مهندس روحانی به اطلاع میرساند کلیه ثبت پرواز خلبانان از تاریخ 96/06/01 باید در Log Book جدید ثبت شود.

لذا اطلاعات پروازهای قبلی در صفحه اول درج شده و ادامه پروازها طبق دستورالعمل FCL 050 درج و برای یکبار هر دو Log Book با هم انطباق داده شده و Log Book جدید مبنای درج اطلاعات پروازی خواهد بود.

آموزش معراج

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: 44631916-8       ایمیل: [email protected]