اطلاعیه

سوالات مقررات هوانوردی


سوالات_مقررات_هوانوردى

8- برابر مقررات جدید Aircrew, دارنده گواهینامه PPL چگونه می تواند گواهینامه CPL و IR بگیرد؟

پاسخ سوال٨:

پاسخ به این سوال که دغدغه بسیاری از دانشجویان خلبانی بوده است را در 3 مرحله توضیح میدهیم:

 شرایط اخذ گواهینامه PPL

 شرایط اخذ گواهینامه CPL

شرایط اخذ ریتینگ IR

شرایط اخذ گواهینامه PPL بطور خلاصه به صورت زیر است:

1- اموزش تئوری در یک  ATO.

2-حداقل 45 ساعت پرواز. 5 ساعت از این پرواز می تواند در سیمولاتور انجام شود. 

راههای اخذ گواهینامه CPL

   1-در دوره CPL Mudolar شرکت کرده و با شرایط زیر گواهینامه CPL را کسب نمایید. این روش بیشتر جهت افرادی است که از اختیارات گواهینامه PPLخود استفاده کرده و به صورت شخصی نیز پرواز می کنند. چه بسا که تجربه پروازی او(بند ج) لازم نیست در یک ATO باشد.

    الف-250 ساعت تئوری

    ب- 25 ساعت اموزش پروازی. 5 ساعت از این پرواز می تواند در سیمولاتور انجام شود.

    ج- 200ساعت پرواز تجربه پروازی

2- در دوره CPL integrated شرکت کرده و با شرایط زیر گواهینامه CPLاخذ نماید. این دوره بیشتر جهت کسانی است که می خواهند مستقیما گواهینامه CPL را جهت انجام پروازهای بازرگانی کسب نمایند و نیازی به اخذ گواهینامه PPL ندارند. البته این موضوع باعث نمی شود که دارندگان  گواهینامه PPL نتوانند در این دوره شرکت نمایند. بلکه در صورتی که آنها تمایل به شرکت در این دوره را داشته باشند، حداکثر 50 درصد سابقه پروازیشان در مجموع ساعات پروازی مورد نیاز محاسبه می گردد. لازم به ذکر است که کلیه مراحل این دوره باید در یک ATO سپری شود.

    الف- 350 ساعت اموزش تئوری

    ب- 150 ساعت آموزش پروازی (حداکثر 50% از پروازهای قبل از شروع دوره در این ساعت محاسبه میشود) 5 ساعت از این پرواز می تواند در سیمولاتور انجام شود

3- در دوره CPL/IR Integrated course شرکت کرده و با احراز شرایط زیر هم گواهینامه CPLو هم ریتینگ IR را کسب نمایند. این دوره برای کسانی است که می خواهند حداقل گواهینامه لازم برای جذب در شرکتهای هواپیمایی و یا انجام پروازهای بازرگانی با ریتینگ IR را  بطور مستقیم کسب نمایند. البته این موضوع باعث نمی شود که دارندگان  گواهینامه PPL نتوانند در این دوره شرکت نمایند. بلکه در صورتی که آنها تمایل به شرکت در این دوره را داشته باشند، حداکثر 50 درصد سابقه پروازیشان در مجموع ساعات پروازی مورد نیاز محاسبه می گردد. لازم به ذکر است که کلیه مراحل این دوره باید در یک ATO سپری شود.

    الف-  500ساعت تئوری

    ب- 180ساعت پرواز (حداکثر 50%از پروازهای قبل از شروع دوره در این ساعت محاسبه می گردد). 40 ساعت از این پرواز می تواند در سیمولاتور انجام شود.

راههای اخذ ریتینگ IR بصورت زیر است. لازم به ذکر است متقاضی IR می تواند دارای PPL و یا CPL باشد

1- در دوره IR modular شرکت کرده و با احراز شرایط زیر، ریتینگ IR را اخذ نماید.

  الف- 150 ساعت اموزش تئوری.

  ب- 50 ساعت اموزش پروازی(دارنده CPL می تواند 40 ساعت داشته باشد). حسب سیمولاتور مورد استفاده، 20 یا 35 ساعت از این پرواز می تواند در سیمولاتور انجام شود.

2-در دوره IR Competency -based شرکت نموده و با احراز شرایط زیر،ریتینگ IR کسب می نمایید. این دوره بر اموزشهای IRقبلی و تجربه متقاضی طراحی شده است.

  الف-80ساعت اموزش تئوری

  ب-40ساعت اموزش پروازی. حسب سیمولاتور مورد استفاده، 20 یا 35 ساعت از این پرواز می تواند در سیمولاتور انجام شود.

نکته1: فرض سوال و جواب بر پایه هواپیما بوده و لذا شرایط سایر وسایل پرنده از جمله هلیکوپتر متفاوت است.

نکته2: از آنجائیکه متقاضیان می توانند روشهای مختلفی را جهت اخذ گواهینامه ها اتخاذ نمایند، لذا لازم است مراکز آموزشی برنامه های آموزشی متناسب را ایجاد نمایند.

نکته3: به دلیل لزوم وضوح جواب، بندهای مورد استفاده ذکر نگردید. این جوابها عموما مستخرج از Appendix 3  و Appendix 6 از الزامات CAOIRI Aircrew است.

با توجه به جوابهای داده شده و اهمیت هزینه های ساعات پروازی، مجموع ساعات واقعی پروازی و مجموع ساعات آموزش تئوری در هر روش به صورت جدول زیر می آید.


 

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: 44631916-8       ایمیل: [email protected]