کارگاه و Mock Up مهمانداری

در ساختمان معراج یکدستگاه Mock Up جهت آموزش دانشجویان مهمانداری هواپیما نصب گردیده و همچنین کارگاهی جهت آموزش دانشجویان مهمانداری با بیشترین امکانات کابین هواپیما راه اندازی گردیده است.

 

~-TAGS,17,155,122,229,230,231,225-;

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: 44631916-8       ایمیل: [email protected]