دیگر آموزشهای مهمانداری

منتشرشده در دوره های مهمانداری
مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی معراج همچنین برگزار کننده دوره های ذیل با ارائه گواهینامه معتبر می باشد. ۳۰۰ ساعت زبان عمومی دوره سرویس Business class بصورت فشرده (۱۵ ساعت) و تفصیلی (۲۵ ساعت) دوره سرمهمانداری پایه (۶۰ ساعت) دوره سرمهمانداری type های مختلف هواپیما Crew resource management (CRM) آموزش پایه ۲۰ ساعت و باز آموزی ۱۲ ساعت Dangerous Goods (DG) آموزش پایه ۱۸ ساعت و بازآموزی ۶ ساعت آموزش ettiquette مهمانداری هواپیما آموزش کمکهای اولیه درون پروازی شامل ۳۰ ساعت کلاس تئوری و عملی

دوره های آموزشی