دوره LPR

منتشرشده در دوره های مهمانداری
این دوره مشتمل بر ۹۰ ساعت زبان تخصصی شامل کلیه اصطلاحات مربوط به حرفه مهمانداری می باشد.  

دوره های آموزشی