دیگر آموزشهای مهمانداری

دیگر آموزشهای مهمانداری

مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی معراج همچنین برگزار کننده دوره های ذیل با ارائه گواهینامه معتبر می باشد.

  • ۳۰۰ ساعت زبان عمومی
  • دوره سرویس Business class بصورت فشرده (۱۵ ساعت) و تفصیلی (۲۵ ساعت)
  • دوره سرمهمانداری پایه (۶۰ ساعت)
  • دوره سرمهمانداری type های مختلف هواپیما
  • Crew resource management (CRM) آموزش پایه ۲۰ ساعت و باز آموزی ۱۲ ساعت
  • Dangerous Goods (DG) آموزش پایه ۱۸ ساعت و بازآموزی ۶ ساعت
  • آموزش ettiquette مهمانداری هواپیما
  • آموزش کمکهای اولیه درون پروازی شامل ۳۰ ساعت کلاس تئوری و عملی

دوره های آموزشی